ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ အိမ္စာ (Exercise and Homework)

ပထမအဆင့္ (Level 1)

1. February, 2013
2. March, 2013

ဒုတိယအဆင့္ (Level 2)

1. January, 2013
2. February, 2013
3. March, 2013

တတိယအဆင့္ (Level 3)

1. January, 2013
2. February, 2013
3. March, 2013

Archives

1. 2011 Exercise & Homework (Level2)
2. 2012 Exercise & Homework (Level1) Part I Part II Part III Part IV
3. 2012 Exercise & Homework (Level2) Part I Part II