ေဝါဟာရ (Vocabulary)

ပထမအဆင့္ (Level 1)

၁။ မိသားစုဝင္ အေခၚအေဝၚမ်ား
၂။ ခႏၲာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္း အမည္မ်ား
၃။ အေရာင္မ်ား
၄။ ပံုသ႑န္မ်ား
၅။ သစ္သီးမ်ား
၆။ စာသင္ခန္းသံုး ပစၥည္းမ်ား
၇။ ေန႔ရက္မ်ား
၈။ ကိန္းဂဏန္းမ်ား (၁ မွ ၅၀)

ဒုတိယအဆင့္ (Level 2)

၁။ ေနရာျပ ဝိေသသနမ်ား (အေပၚ၊ ေအာက္၊ ....)
၂။ နာမဝိေသသနမ်ား (ႀကီးေသာ၊ ေသးေသာ၊ ....)
၃။ ရာသီဥတု၊ မိုးေလဝသ
၄။ တိရစၧာန္မ်ား
၅။ ကိန္းဂ႑န္းမ်ား (ခု၊ ဆယ္၊ ရာ၊ ၁ မွ ၅၀၀)