ပံုျပင္(Story)

ပထမအဆင့္ (Level 1)

အမွတ္စဥ္ပံုျပင္မူရင္းLink
၁။ ယံုႏွင့္လိပ္ ဒုတိယတန္း ျမန္မာဖတ္စာ  
၂။ မေဟာ္သဓာ လည္ဆြဲ တရားစီရင္ခန္း မင္းယုေဝ ဇာတ္ေတာ္ႀကီး ၁၀ ဘြဲ႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္  
၃။ မေဟာ္သဓာ ခိုးသားအမႈ တရားစီရင္ခန္း မင္းယုေဝ ဇာတ္ေတာ္ႀကီး ၁၀ ဘြဲ႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္  
၄။ မေဟာ္သဓာ ပတၱျမား တရားစီရင္ခန္း မင္းယုေဝ ဇာတ္ေတာ္ႀကီး ၁၀ ဘြဲ႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္  
၅။ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ျခင္း    

 

ဒုတိယအဆင့္ (Level 2)

အမွတ္စဥ္ပံုျပင္မူရင္းLink
၁။ မင္းယုေဝ ဇာတ္ေတာ္ႀကီး ၁၀ ဘြဲ႔ အႏွစ္ခ်ဳပ္မွ ဗုဒၶဝင္ပံုျပင္မ်ား