ကဗ်ာ (Poem)

ပထမအဆင့္ (Level 1)

အမွတ္စဥ္ကဗ်ာမူရင္း
၁။ မနီကေလး  
၂။ တို႔ေက်ာင္း  
၃။ မဂၤလာကဗ်ာ(စာမ်က္ႏွာ ၁၃)  
၄။ မမဝဝ  
၅။ တစ္ႏွစ္သံုးေလး  

 

အေထြေထြ

အမွတ္စဥ္ကဗ်ာမူရင္း
၁။ တို႔ေဖေဖ