ျမန္မာစာအပတ္စဥ္သင္႐ိုးအစီအစဥ္ (Weekly Lesson Plan)

ပထမအဆင့္ (Level 1)

1. February, 2013
2. March, 2013

ဒုတိယအဆင့္ (Level 2)

1. January, 2013
2. February, 2013
3. March, 2013

တတိယအဆင့္ (Level 3)

1. January, 2013
2. February, 2013
3. March, 2013

Archives

1. 2011 Lesson Plans (Level 2)
2. 2012 Lesson Plans (Level 1) Part I Part II
3. 2012 Lesson Plans (Level 2)